Договір публічної оферти (про надання послуг)
Фізична особа-підприємець Набатов Дмитро Сергійович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний номер платника податків: 3204801119, надалі - Виконавець) з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі - Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом - Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання послуг).

Оферта є публічною і, згідно ст. ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів або Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.Розділ 1. Терміни

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на вебсайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах Договору

1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.3. Cайт Виконавця – вебсторінка в мережі Інтернет, за адресою https://bbtm.store, яка є основним джерелом інформування Замовника і/або може бути використаний Замовником для замовлення послуг Виконавця.

1.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

1.5. Користувач – фізична особа, яка зареєстрована на сервері Виконавця за кодом-підтвердженням, який автоматично направляється у вигляді СМС повідомлення на зазначений Замовником номер телефону та/або у вигляді повідомлення на електронну адресу, яка зазначена Замовником під час реєстрації.

1.6. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України. Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів:

- заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;

- перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;

- реєстрація Замовника на вебсайті Виконавця;

- розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця.

1.7. Замовник повинен ознайомитись з умовами Публічної оферти та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких послуг через Сайт Виконавця і/або через Мобільний додаток Виконавця.

1.8. Авторизований доступ – доступ до послуг Виконавця за умови успішного засвідчення правомірності дистанційного звернення користувача до серверу Виконавця, що здійснюється за допомогою автоматично згенерованого сервером Виконавця коду-підтвердження.

1.9 Код-запрошення – індивідуальний набір символів, який автоматично генерується Сервером Виконавця, відправляється СМС повідомленням на вказаний Замовником номер телефону та/або у вигляді повідомлення на електронну адресу, яка зазначена Замовником під час реєстрації та дозволяє здійснити реєстрацію на сервері Виконавця.

1.10. Облікові дані – дані Користувача (Замовника), які використовуються для його ідентифікації та надання авторизованого доступ до вебсайту Виконавця.

1.11. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.12. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.

1.13. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.14. Захід – виражений у формі лекції (вебінар, семінар, навчальна програма, консультація, форум, майстер-клас, тренінг, онлайн-тренінг, бізнес-сніданок тощо) комплекс консультаційних послуг з питань бізнес консалтингу, спрямованих на передачу Замовникові інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.15. Відтворення Заходу – дистанційна форма доступу Замовника до Заходу, при якій здійснюється створення і відкриття копії Заходу (частини Заходу) в цифровій формі на пристрої Замовника без збереження в пам'яті Пристроїв Замовника.

1.16. Пристрій – електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний, який має можливість доступу до мережі Інтернет.

1.17. Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід'ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.Розділ 2. Загальні умови

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов'язків.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

2.4. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://bbtm.store і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

2.5. Виконавець має право Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

2.6. Продовження використання Замовником мобільного додатку після набуття чинності змін та/або доповнень до тексту Оферти означає акцепт Замовником оновленого Договору. У разі незгоди Замовника зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем до тексту Оферти, або незгоди з новими тарифами на послугу, Замовник повинен припинити користування мобільним додатком.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.8. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.9. Місцем укладення Договору є м. Буча, Київська область, Україна.

2.10. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».Розділ 3. Порядок укладання Договору

3.1. Укладання Договору проводиться через приєднання Замовника до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.

3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

3.3. Замовник здійснює акцепт Договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій:

- заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;

- перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;

- реєстрація Замовника на вебсайті Виконавця;

- розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця.

3.4. Фактом укладення (акцептування) Договору є здійснення Замовником дій, визначених у п. 3.3. Розділу 3 цього Договору.

3.5. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Закінчення дії Договору не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов'язань.

3.6. Укладання Договору означає, що Замовник:

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

- визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.Розділ 4. Предмет договору, порядок виконання та оплата послуг

4.1. Ця Публічна оферта визначає особливості надання консультаційних послуг комерційної діяльності Замовнику.

4.2. Послуги надаються з моменту Акцепту Замовником умов та положень даного Договору та додатків до нього (у разі наявності).

4.3. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику консультаційні послуги з питань комерційної діяльності й керування, а саме – організацію проходження і участь Замовника в Заходах Виконавця на платній основі у відповідності до умов цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.

4.4. Замовник зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Заходу за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.

4.5. Сторони домовилися, що детальний зміст Заходу відповідно до п. 1.14. цієї Оферти зазначається у відповідній Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця.

4.6. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником Заходів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

4.7. Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.

4.8 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

4.9. Місцем надання послуг вважається місце яке ідентифіковане та вказано Замовником.

4.10. Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Заходів.

4.11. Вартість конкретного Заходу визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером Виконавця особисто Замовнику.

4.12. Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Заходу.

4.13. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.14. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

4.15. У разі відмови Замовником від Замовлення, передоплата Виконавцем Замовнику не повертається.

4.16. Виконавець не повертає передплату зроблену Замовником у випадку передбаченому п. 5.3.8. та п. 8.7. даного Договору.Розділ 5. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов'язану з наданням послуг.

5.1.2. Контролювати надання послуг Виконавцем.

5.1.3. Відмовитись від надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

5.1.4. У будь-який час знайомитися з діючими Програмами Заходів на Сайті Виконавця.

5.2. Замовник зобов'язується:

5.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.

5.2.2. Повідомити прізвище, ім'я та по батькові, засіб зв'язку, адресу надання послуг, суть послуги, а також іншу додаткову інформацію при її запиті Виконавцем.

5.2.3. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

5.2.4. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця, в порядку, розмірі і в строки, що визначені Договором.

5.2.5. Приймати від Виконавця надані послуги у разі їх відповідності умовам Договору.

5.2.6. Під час користування послугами керуватися довідковою інформацією, що розміщена у відповідному розділі на сайті https://bbtm.store.

5.2.7. У разі виникнення претензій щодо наданих Виконавцем послуг письмово у вільній формі повідомити про це Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту, коли Замовникові стало відомо про невиконання або неналежне виконання Виконавцем його зобов'язань за цим Договором.

5.2.8. Унеможливити доступ до електронної пошти третіх осіб, не передавати облікові дані користувача третім особам.

5.2.9. Дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.

5.2.10. Утримуватися в процесі проходження Заходу від дій, які:

- порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників Заходу, в тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо;

- можуть перешкодити іншим Замовникам, запрошеним особам або лекторам (тренерам тощо) брати участь у Заході і отримувати інформацію в процесі його проходження;

- можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших Замовників, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або Замовників приміщення, в якому проводиться Захід;

- принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом;

- проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Заходу або без такої.

5.2.11. Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов'язані з наданням Послуг.

5.2.12. Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.

5.3.2. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

5.3.3. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Заходу.

5.3.4. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік доповідачів та інші параметри з обов'язковим повідомленням Замовника.

5.3.5. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі проходження Заходу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.

5.3.6. Залучати для здійснення своїх обов'язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

5.3.7. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

5.3.8. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:

а) замовник порушив свої зобов'язання щодо оплати послуг;

б) замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб;

в) замовник надав недостовірну або не повну інформацію, або не надав її взагалі;

г) замовник не згоден з умовами даного Договору;

ґ) замовник надав недостовірну або не повну інформацію, або не надав її взагалі.

5.3.9. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті https://bbtm.store. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника. Продовження використання послуг Замовником після внесення змін і/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями.

5.3.10. Блокувати грошові кошти на вказаному Замовником картковому рахунку у розмірі вартості замовлених послуг.

5.4. Виконавець зобов'язується:

5.4.1. Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.

5.4.2. Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору та відповідної Програми Заходу.

5.4.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні послуг.

5.4.4. Розробити Програму Заходу, відповідну умовам цього Договору.

5.4.5. При необхідності забезпечити Замовника усіма необхідними матеріалами та інформацією для проходження Заходу.

5.4.6. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості.

5.4.7. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.

5.4.8. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.

5.4.9. У разі неможливості надання послуги з вини Виконавця, невідкладно повідомити Замовника про неможливість та узгодити дату та час надання послуги. У разі не погодження Замовником іншого дня та часу, Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику зроблену останнім передплату.

5.4.10. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів.

5.4.11. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Користувачів Системи.Розділ 6. Інші умови

6.1. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.

6.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв'язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

6.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред'явлення претензій, які обов'язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

6.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

6.1.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства України такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права України.

6.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

6.2.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.6.3. Прикінцеві положення.

6.3.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

6.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

6.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

6.3.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

6.3.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

6.3.6. Всі Додатки до Договору є невід'ємними частинами цього Договору та є обов'язковими для їх виконання та дотримання.Розділ 7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Договором.

7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів держаної влади (у т.ч. числі місцевих та інші форс-мажорні обставини подібного роду).

7.4. Послуги Виконавця і всі пов'язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і не порушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Замовника до послуг і пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов'язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.

7.5. У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов'язані: а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг протягом останніх трьох місяців.

7.6. Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.7. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Користувачами інтелектуальних прав третіх осіб. Користувачам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.

7.8. Всі матеріали Заходів є об'єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Заходу допускається тільки в цілях ознайомлення з ними. Інші цілі і форми використання матеріалів Заходу вимагають обов'язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Виконавця.Розділ 8. Термін дії договору, припинення договору

8.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.

8.2. Термін дії договору необмежений.

8.3. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

8.4. Клієнт має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов'язаний письмово повідомити Виконавця.

8.5. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

8.6. У разі необхідності, за бажанням Клієнта даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід'ємною частиною.

8.7. Дія цього Договору припиняється:

8.7.1. За згодою Сторін.

8.7.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

8.7.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.

8.7.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.Розділ 9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

9.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

9.3. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

9.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.


Розділ 10. Обробка персональних даних

10.1. Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях.

10.2. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних.

10.3. Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов'язань з дотриманням вимог чинного законодавства.Розділ 11. Заключні положення

11.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

11.2. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Замовником без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.

11.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

11.4. Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, що пов'язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

11.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

11.6. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

11.7. Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

11.8. Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в Розділі 2 цього Договору.

11.9. Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України.

11.10. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

11.11. Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

11.12. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством УкраїниРозділ 11. Реквізити Виконавця

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬНабатов Дмитро Сергійович

Юридична адреса: 08292, м. Буча, вул. Качинського Лєха, 4-вІПН 3204801119МФО КБ ПриватБанк 305299р/р у гривні: UA493052990000026009026224712;р/р у доларах США (USD): UA683052990000026009046221502, SWIFT: PBANUA2X;р/р у євро (EUR): UA483052990000026007046230272,SWIFT: PBANUA2X.